Διαχείριση ρευστών διαθεσίμων

Διαχείριση ρευστών διαθεσίμων

Διαχείριση ρευστών διαθεσίμων - Πολιτική του Ομίλου

Η Grundfos στοχεύει σε κατάλληλη κεφαλαιοποίηση των λειτουργικών εταιρειών του Ομίλου. Ο συντονισμός αυτής της κεφαλαιοποίησης θα γίνεται μέσω της Grundfos Finance A/S. Κατά τη συγκέντρωση κεφαλαίων, πρέπει να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα διάρθρωση του κεφαλαίου για να διασφαλιστεί ένας κατάλληλος συνδυασμός από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια. Όποτε είναι εφικτό, ο δανεισμός πρέπει να γίνεται μέσω της Grundfos Finance A/S. Η συγκέντρωση κεφαλαίων πρέπει να γίνεται με τους καλύτερους εφικτούς όρους και προϋποθέσεις. Ως βασικός κανόνας, ο δανεισμός που γίνεται από μεμονωμένες εταιρείες Grundfos πρέπει να είναι στο τοπικό νόμισμα.

Ο Όμιλος θα παρέχει εγγύηση για τα εταιρικά δάνεια, εάν αυτό διασφαλίζει καλύτερους όρους δανεισμού ή χαμηλότερα επιτόκια. Καμία εταιρεία Grundfos δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση για τα δάνεια και τις πιστώσεις της χωρίς προηγούμενη συμφωνία με την Grundfos Finance A/S.

Ως βασικός κανόνας, κάθε εταιρεία θα χρησιμοποιεί δύο τράπεζες που θα καθοριστούν σε συνεργασία με την Grundfos Finance A/S.

Η ροή των πληρωμών πρέπει να ελέγχεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος μεταφοράς χρημάτων και να περιορίζεται το ποσό του παθητικού κεφαλαίου.

Ο Όμιλος θα μειώνει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις συναλλάγματος και επιτοκίων. Η Grundfos Finance A/S θα αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίνει η Διοίκηση του Ομίλου και το διοικητικό συμβούλιο της Grundfos Management A/S.

Τα συνολικά αποθεματικά ρευστότητας του Ομίλου πρέπει να διατηρούνται σε επίπεδο που διασφαλίζει την απορρόφηση σημαντικών διακυμάνσεων στις εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές. Η πλεονασματική ρευστότητα στις λειτουργικές εταιρείες πρέπει να προσφέρεται στην Grundfos Finance A/S. Ο Όμιλος θα στοχεύει στη διατήρηση επαρκών χρηματοοικονομικών αποθεματικών για να διασφαλίζεται η κάλυψη των βραχυπρόθεσμων κεφαλαιακών απαιτήσεων καθώς και κεφαλαιακών απαιτήσεων σε σχέση με μελλοντικές στρατηγικές επενδύσεις.


    Facebook Twitter LinkedIn