Σέρβις

Σέρβις

Σέρβις - Πολιτική του Ομίλου

Ο Όμιλος θεωρεί το σέρβις μία καθοριστική παράμετρο για τη συνεχή ανάπτυξη. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει το σέρβις ως έναν ανεξάρτητο επιχειρηματικό τομέα που θα αναπτυχθεί πάνω σε μία σταθερή και υγιή οικονομική βάση.

Ο Όμιλος θα στρέψει το σέρβις ενεργά προς τους μεμονωμένους τομείς της αγοράς και θα διατηρήσει υψηλού επιπέδου σέρβις με στόχο να παρέχει στους πελάτες έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Το σέρβις του Ομίλου πρέπει πάντα να διενεργείται από καλά εκπαιδευμένο προσωπικό και περιλαμβάνει προϊόντα Grundfos καθώς και αντλίες άλλης μάρκας.

Κάθε εταιρεία Grundfos θα ευθύνεται για το αποτελεσματικό σέρβις στη δική της αγορά.

Η τοπική εταιρεία Grundfos έχει το δικαίωμα να συνάψει συμβάσεις με τοπικούς συνεργάτες σέρβις για τη διεξαγωγή των υποχρεώσεων σέρβις που αφορούν τα προϊόντα Grundfos. Τέτοιοι συνεργάτες σέρβις πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία καθώς και εγκεκριμένα εργαλεία που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών σέρβις.

Όταν η Grundfos ή ο αντιπρόσωπος γνωρίζει ότι τα προϊόντα Grundfos επαναπωλούνται σε χώρα-τρίτο μέρος, θα πρέπει να διασφαλίσουν τη δυνατότητα σέρβις των προϊόντων στην εν λόγω περιοχή της αγοράς.

Το σέρβις των προϊόντων Grundfos θα γίνεται από την Grundfos ή τον αντιπρόσωπο εντός της δικής του περιοχής της αγοράς, ανεξάρτητα από την χώρα από την οποία αγοράστηκαν τα προϊόντα.

Όταν το σέρβις εκτελείται από έναν αντιπρόσωπο ή συνεργάτη σέρβις, η Grundfos θα του προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υλικά. Αυτή η τεχνογνωσία θα αντιμετωπιστεί με εμπιστευτικότητα.

Η Grundfos θα παρέχει εγκαταστάσεις εκπαίδευσης για το προσωπικό του σέρβις. Το σέρβις και η επισκευή των προϊόντων Grundfos θα πρέπει να εκτελείται με τη χρήση οδηγιών λειτουργίας, εργαλείων, εξοπλισμού και δοκιμαστικών εγκαταστάσεων που προδιαγράφονται ή εγκρίνονται από την Grundfos.

Το σέρβις των προϊόντων Grundfos μπορεί να λάβει χώρα στη μορφή επισκευής ή αντικατάστασης προϊόντων. Για την επισκευή και συναρμολόγηση προϊόντων αντικατάστασης πρέπει να χρησιμοποιηθούν νέα ή ανανεωμένα εξαρτήματα που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Grundfos.

Τα προϊόντα αντικατάστασης και τα επισκευασμένα προϊόντα πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα της Grundfos. Ένα επισκευασμένο προϊόν ή προϊόν αντικατάστασης πρέπει να συμμορφώνεται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για το αρχικό προϊόν.

Τα τμήματα σέρβις της Grundfos θα παραλαμβάνουν και θα επισκευάζουν φθαρμένα προϊόντα ή θα ενημερώνουν για τους σχετικούς τρόπους απόρριψής τους.

Τα καταργημένα προϊόντα θα εξακολουθούν να συντηρούνται για 10 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής. Εναλλακτικά, η Grundfos μπορεί να αποφασίσει την παροχή προϊόντων αντικατάστασης.

Η αναφορά των βλαβών θα γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn