Διαχείριση κινδύνου

Διαχείριση κινδύνου

Διαχείριση κινδύνου - Πολιτική του Ομίλου

Μέσω της διαχείρισης κινδύνου, η Grundfos θα προστατεύσει τους εργαζομένους καθώς και τη λειτουργία και τις αξίες της εταιρείας. Θα πρέπει να διενεργούνται συνεχώς αναλύσεις ουσιωδών κινδύνων για να διασφαλιστεί ότι οι συνέπειες των περιστάσεων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα βλαβών ή ενεργειών που ενέχουν ευθύνη δεν θα είναι σημαντικές για την Grundfos. Θα αναληφθούν μόνο ασφαλίσεις που καλύπτουν ουσιώδεις κινδύνους.

Η Grundfos θέτει σε υψηλή προτεραιότητα την πρόληψη απωλειών. Εντός των διαφόρων πεδίων ευθύνης, θα λαμβάνονται συνεχώς υπόψη μεταβολές ή παρατάσεις των προληπτικών μέτρων μείωσης των απωλειών ώστε να αποφευχθεί κάποιο ασφαλιστικό συμβάν.

Η διαχείριση κινδύνου και η συνεργασία με τους παρόχους ασφάλισης πρέπει να στοχεύει στην εγκαθίδρυση των πολιτικών του Ομίλου, όπου αυτές είναι πλεονεκτικές, και στη λήψη των βέλτιστων συνθηκών ασφάλισης και ασφαλίστρων.

Η διαχείριση αυτής της εργασίας αναλαμβάνεται κεντρικά και στο μέγιστο δυνατό βαθμό συντονίζεται μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας του Ομίλου, Grundfos Insurance Management.

Σημαντικά ασφαλιστικά συμβάντα πρέπει να αναφέρονται στη Διοίκηση του Ομίλου χωρίς καθυστέρηση. Όλα τα ασφαλιστικά συμβάντα πρέπει να καταγράφονται και να αναφέρονται στον Risk Manager του Ομίλου για να επιτρέψει τη λήψη των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων μείωσης απωλειών ή την ενημέρωση της ασφαλιστικής κάλυψης.


    Facebook Twitter LinkedIn