Έρευνα και ανάπτυξη

Έρευνα και ανάπτυξη

Έρευνα και ανάπτυξη - Πολιτική

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων πρέπει να προγραμματίζεται βάσει μιας μακροχρόνιας αξιολόγησης των απαιτήσεων των πελατών, οικονομικών αναλύσεων και των στόχων ανάπτυξης του Ομίλου.

Όλα τα έργα έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να υποβάλλονται σε σωστή διαχείριση. Η λειτουργία του προϊόντος, το κόστος και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών είναι σημαντικές παράμετροι.

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Grundfos είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την επέκταση της τεχνολογικής ετοιμότητας σε περιοχές προτεραιότητας. Η λειτουργία της έρευνας και της ανάπτυξης θα χρησιμοποιήσει την πλέον πρόσφατη διαθέσιμη γνώση.

Κατ' αρχήν, η έρευνα και η ανάπτυξη προϊόντων θα λάβει χώρα κεντρικά. Μικρά τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να ιδρυθούν σε μεμονωμένες εταιρείες όταν αυτό δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις και μετά την έγκριση της Διοίκησης του Ομίλου.

Η λειτουργία της έρευνας και της ανάπτυξης θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη προϊόντων σύμφωνα με την κεντρική επιχειρηματική ιδέα του Ομίλου.

Όσον αφορά τη λειτουργία, την ποιότητα και την τιμή, τα προϊόντα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο Όμιλος θα εξακολουθήσει να θέτει νέες τάσεις στη σειρά των προϊόντων του.

Τα υπάρχοντα προϊόντα πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται συνεχώς με στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών, της ποιότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας.

Σε κάθε ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων η Grundfos θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τα πιο οικονομικά προϊόντα από απόψεως κατανάλωσης ενέργειας και κόστους. Η ενσωμάτωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη.

Η ανάπτυξη προϊόντων θα ακολουθήσει τη συνήθη διαδικασία έργων για ενοποιημένη ανάπτυξη προϊόντων και κανονικά θα διενεργηθεί μέσω διαλειτουργικών ομάδων κάτω από έναν κοινό project manager.

Ο διαχωρισμός της ανάπτυξης τεχνολογίας και της ανάπτυξης προϊόντων θα διασφαλίσει μικρούς χρόνους ανάπτυξης και σταθερά χρονοδιαγράμματα. Τα νέα προϊόντα θα αναπτύσσονται πάντα επί τη βάσει γνωστής τεχνολογίας.

Όπου είναι δυνατό, τα προϊόντα θα σχεδιάζονται με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση. Θα πρέπει να είναι εφικτή η απόρριψη τόσο του προϊόντος όσο και της συσκευασίας με ασφαλή τρόπο.

Η σχεδίαση προϊόντων είναι ένα σημαντικό στοιχείο του brand της Grundfos. Η σχεδίαση προϊόντων θα διατηρηθεί και θα βελτιωθεί μέσω μία κοινής σχεδιαστικής πολιτικής.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η τεχνογνωσία της Grundfos στις διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων και παραγωγής δεν γίνεται διαθέσιμη σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ο Όμιλος θα αναπτύσσει κυρίως τα δικά του, ειδικής κατασκευής, μηχανήματα και εξοπλισμούς, ενώ οι εξοπλισμοί τυπικής παραγωγής θα αγοράζονται. Η σχεδίαση των παραπάνω εξοπλισμών πρέπει να συντονίζεται με τη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.

Η λειτουργία ανάπτυξης θα στοχεύει στην επίτευξη υψηλού βαθμού προστιθέμενης αξίας. Η σχεδίαση και κατασκευή προϊόντων πρέπει να συνεισφέρει σε χαμηλό συνολικό κόστος περιλαμβανομένου του χαμηλού κόστους σέρβις. Ο ανοξείδωτος χάλυβας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της Grundfos και πρέπει να χρησιμοποιείται ως μηχανολογικό υλικό στο βαθμό που η χρήση του δικαιώνεται από τεχνικής και οικονομικής άποψης.


    Facebook Twitter LinkedIn