Ποιότητα

Ποιότητα

Ποιότητα - Πολιτική του Ομίλου

Η Grundfos δίνει εξαιρετική σημασία στην έννοια της ποιότητας ως αναπόσπαστου τμήματος ολόκληρου του οργανισμού, και θεωρεί τη διασφάλιση της ποιότητας καθοριστική παράμετρο για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του Ομίλου.

Η διαχείριση ποιότητας θα βασίζεται στη φιλοσοφία μηδενικού λάθους και θα υλοποιείται σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη των προϊόντων, την προμήθεια, την παραγωγή και τη διανομή μέχρι το μάρκετινγκ και το σέρβις.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα καθώς και την υποχρέωση να υποδεικνύουν τα ελαττώματά μας, και η ποιότητα έχει την ύψιστη προτεραιότητα όταν ανιχνεύονται βλάβες ή υπάρχει κίνδυνος βλαβών.

Η διαχείριση ποιότητας στη διαδικασία της ανάπτυξης θα στοχεύει στην ανάπτυξη ανθεκτικών και αξιόπιστων προϊόντων που διαθέτουν τις σωστές λειτουργίες για τους πελάτες και που μπορούν να παραχθούν χωρίς ελαττώματα.

Η διαχείριση ποιότητας στην παραγωγή θα στοχεύει στην κατασκευή χωρίς ελαττώματα, βασισμένη στην υψηλή διαδικαστική ικανότητα και στην πλήρη ευθύνη που αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι για την εργασία τους.

Η διασφάλιση ποιότητας των προμηθευτών πρέπει να επαληθεύεται και να εγκρίνεται πριν τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και πρέπει να αναθεωρείται τακτικά για την επίτευξη συνεχών βελτιώσεων.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που ανατίθενται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις με τα προϊόντα και τις διαδικασίες της Grundfos.

Η ικανοποίηση της αγοράς και των μεμονωμένων εταιρειών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου πρέπει να παρακολουθείται και να τεκμηριώνεται συχνά, και τυχόν μη ικανοποιητικά αποτελέσματα πρέπει να αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

Όλες οι εταιρείες ανάπτυξης και παραγωγής πρέπει να φέρουν πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που διαθέτουν.


    Facebook Twitter LinkedIn