Προμήθειες

Προμήθειες

Προμήθειες - Πολιτική του Ομίλου

Όλες οι προμήθειες θα διεξάγονται βάσει ορθών εμπορικών πρακτικών. Αυτές περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, ποιότητα, ασφάλεια προμηθειών, περιβαλλοντικά ζητήματα, τιμή, καθώς επίσης όρους πληρωμής και παράδοσης. Κατά τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές, η λειτουργία Προμηθειών του Ομίλου θα ενεργεί με σταθερό, αποφασιστικό, αλλά και δίκαιο, τρόπο.

Ως βασικός κανόνας, οι προμήθειες θα διενεργούνται βάσει των απαιτήσεων της παραγωγής και οι χρόνοι παράδοσης πρέπει να είναι οι καλύτεροι δυνατοί για την παραγωγή. Οι κύριοι προμηθευτές θα ενημερώνονται συνεχώς σχετικά με τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

Οι πιο ευνοϊκές προμήθειες για τον Όμιλο θα επιτυγχάνονται μέσω προμηθειών για ολόκληρο τον Όμιλο. Αυτές οι προμήθειες θα διενεργούνται σύμφωνα με συμβάσεις-πλαίσια συνεργασίας καθώς και με σαφώς καθορισμένες προδιαγραφές.

Ως βασικός κανόνας, ο Όμιλος θα συνεργάζεται με προμηθευτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν ως ύψιστη προτεραιότητα την ποιότητα, το περιβάλλον, τη δεοντολογία, την ευελιξία και την ασφάλεια των προμηθειών. Περαιτέρω, οι προμηθευτές πρέπει να είναι οικονομικά υγιείς και με δυνατότητα να αποζημιώσουν την Grundfos σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας ή φθίνουσας ποιότητας.

Για να επιτευχθεί μία στενή συνεργασία και υψηλή ασφάλεια των προμηθειών, ο Όμιλος θα στοχεύσει στην αγορά μεγάλων όγκων από κάθε προμηθευτή.

Για λόγους στρατηγικής ενδέχεται να απαιτηθεί ο γεωγραφικός διασκορπισμός των προμηθειών. Για τους ίδιους λόγους, η προσοχή μας θα εστιάζεται στις προμήθειες από χώρες με χαμηλό κόστος.

Σε συνεργασία με τα εργοστάσια της Grundfos, ο Όμιλος θα αξιολογεί συνεχώς τις πιθανότητες εξωτερικής ανάθεσης.

Η λειτουργία Προμηθειών του Ομίλου θα διασφαλίσει ότι η μεταφορά συντονίζεται και εκτελείται με τον πλέον περιβαλλοντικά φιλικό και οικονομικό τρόπο.

Για την επίτευξη αμοιβαίων πλεονεκτημάτων, θα πρέπει να δημιουργούνται συνεργασίες με βασικούς προμηθευτές. Τέτοιες συνεργασίες ενέχουν την ανταλλαγή εμπειριών και την από κοινού εργασία με στόχο τη μείωση του κόστους προμηθειών της Grundfos.

Όπου είναι εφικτό, οι προμήθειες θα γίνονται απευθείας από τους κατασκευαστές.

Επί της αυτής βάσεως, οι πελάτες της Grundfos θα τύχουν προτιμησιακής θέσης ως προμηθευτές.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των προμηθευτών και της Grundfos πρέπει να είναι αυτοματοποιημένη μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Οι όροι πληρωμής πρέπει να θεωρούνται πάντα σημαντική παράμετρος και οι προμήθειες πρέπει να προσαρμόζονται στη συναλλαγματική πολιτική του Ομίλου.


    Facebook Twitter LinkedIn