Παραγωγή

Παραγωγή

Παραγωγή - Πολιτική του Ομίλου

Το κύριο αντικείμενο των εταιρειών παραγωγής είναι - σε συνεργασία με την οργάνωση πωλήσεων και μάρκετινγκ του Ομίλου - η παροχή αντλιών και συστημάτων άντλησης υψηλής ποιότητας στους ανά τον κόσμο πελάτες της Grundfos.

Η παραγωγή της Grundfos έχει οργανωθεί σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ισότιμων και συνεργαζόμενων παραγωγικών μονάδων. Κάθε μεμονωμένη παραγωγική μονάδα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να καθιστά εφικτή μια εύλογη παραγωγή, αλλά όχι τόσο μεγάλη ώστε να είναι δύσκολη η διατήρηση μιας υψηλού επιπέδου εστίασης στον πελάτη και μιας καλής συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων.

Η Grundfos θα αποφασίζει τη γεωγραφική θέση των μονάδων παραγωγής βάσει εμπορικών παραγόντων που περιλαμβάνουν την αποτελεσματική και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πελατών, την ασφάλεια των προμηθειών, το μάρκετινγκ, το κόστος παραγωγής, τις τοπικές κοινωνικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού.

Ο Όμιλος θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και ενοποιημένα συστήματα παραγωγής και έτσι θα διασφαλίζει ότι η Παραγωγή θα επιτυγχάνει εξυπηρέτηση παράδοσης υψηλού επιπέδου στη μορφή ανταγωνιστικών χρόνων παράδοσης, υψηλής ευελιξίας και τήρησης των συμφωνημένων χρόνων παράδοσης.

Η Παραγωγή θα συμμετέχει ενεργά με τους εργαζομένους και τις ικανότητές της στην ανάπτυξη και την παρουσίαση νέων προϊόντων. Επιπλέον, η Παραγωγή θα ταυτοποιεί νέες τεχνολογίες παραγωγής και θα αναπτύσσει περαιτέρω τις υπάρχουσες. Κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών, η Παραγωγή θα λαμβάνει υπόψη την εξοικονόμηση ενέργειας, την κατανάλωση πόρων και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο εξίσου σοβαρά με τη θέσπιση στόχων για τη βελτίωση της κερδοφορίας, της διαχείρισης διακίνησης εμπορευμάτων και της ποιότητας.

Η κατασκευή των προϊόντων Grundfos θα λαμβάνει χώρα κυρίως εντός του Ομίλου. Αυτό σημαίνει ότι ο Όμιλος θα κατασκευάζει προϊόντα και εξαρτήματα με τεχνολογίες στρατηγικής σημασίας για την Grundfos ενώ η κατασκευή άλλων εξαρτημάτων μπορεί να ανατίθεται σε ανταγωνιστικούς υπο-προμηθευτές. Η απόφαση για εξωτερική ανάθεση μπορεί να ληφθεί μόνο σε συνεργασία με την Παραγωγή του Ομίλου και τον εσωτερικό προμηθευτή.

Η Grundfos θα χρησιμοποιεί τις πιο λελογισμένες μεθόδους παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη την εξυπηρέτηση των πελατών, το περιβάλλον και την κερδοφορία.

Η αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας θα διασφαλίζει την τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών.

Σε όλο τον κόσμο, η Grundfos θα αγωνιστεί για την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως μέσα από τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών και ενεργειακά οικονομικών διαδικασιών καθώς και μέσω προληπτικής περιβαλλοντικής διαχείρισης, και δευτερευόντως με τη λήψη προστατευτικών μέτρων.

Όλες οι μονάδες παραγωγής θα διαθέτουν ένα καλό περιβάλλον εργασίας που θα βασίζεται στη συμμετοχή των εργαζομένων. Ο στόχος είναι η υψηλή ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων καθώς και η υψηλή συνολική ποιότητα στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες μας.

Ο τυπικός εξοπλισμός παραγωγής πρέπει να αγοράζεται από εξωτερικούς προμηθευτές ενώ η τεχνογνωσία της Grundfos θα χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμών ειδικού σκοπού.

Πριν την επένδυση σε πρόσθετη παραγωγική ικανότητα, η Grundfos θα διασφαλίζει ότι η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα αξιοποιείται πλήρως λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία και την ευελιξία των προμηθειών καθώς και τα επίπεδα των αποθεμάτων.

Όλα τα κτίρια και τα εργοστάσια παραγωγής πρέπει να διατηρούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εμφάνισης και πρέπει, ως ελάχιστη απαίτηση, να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία. Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού παραγωγής θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητά του ανά πάσα στιγμή.


    Facebook Twitter LinkedIn