Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - Πολιτική του Ομίλου

Η πολιτική περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Grundfos πρέπει να συνεισφέρει στην τεχνική ανάπτυξη του Ομίλου, και μέσω της προστασίας των εφευρέσεων να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας του Ομίλου.

Η Grundfos θα στοχεύσει κυρίως στην προστασία των εφευρέσεων προϊόντων, των διαδικασιών και των μεθόδων κατασκευής.

Η απόφαση για την προστασία μιας εφεύρεσης θα πρέπει να ληφθεί αξιολογώντας το νέον της εφεύρεσης, την εφευρετικότητα και τον κίνδυνο δημοσίευσης. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από τον τεχνικό διευθυντή του τομέα ή άλλον αρμόδιο, υψηλόβαθμο τεχνικό διευθυντή μαζί με το συντονιστή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα γίνονται κυρίως στο όνομα της Grundfos, διαφορετικά στο όνομα άλλων εταιρειών του Ομίλου, μετά την πρότερη έγκριση από τη Διοίκηση Ανάπτυξης του Ομίλου.

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ανταγωνιστών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Η ευθύνη βαρύνει το διευθυντή του εκάστοτε τομέα/λειτουργίας.

Θα πρέπει να γίνονται ενστάσεις, όποτε αυτό είναι εφικτό, για να αποτραπεί η χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ανταγωνιστές, γεγονός που θα περιορίσει την τεχνική και εμπορική ελευθερία δράσης της Grundfos.

Σε σχέση με την ετήσια καταβολή του τέλους διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τα υπάρχοντα διπλώματα και οι αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αξιολογούνται για να αποφασιστεί εάν θα διατηρηθούν εν ισχύ ή όχι.

Οι αξιολογήσεις και οι αποφάσεις που αφορούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη διατήρηση των διπλωμάτων καθώς και τις ενστάσεις σε διπλώματα και αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ανταγωνιστών θα πρέπει να γίνονται από τον τεχνικό διευθυντή του τομέα ή άλλο σχετικό, υψηλόβαθμο τεχνικό διευθυντή σε συμφωνία με το συντονιστή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Πριν την υποβολή μιας αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να διενεργηθεί μία εξέταση για το νέον της εφεύρεσης. Απόκλιση από αυτή την απαίτηση θα επιτραπεί μόνο σε περιπτώσεις επείγοντος.

Συμβάσεις επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών και άλλων άυλων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων επί αδειών εκμετάλλευσης, υπόκεινται στην πρότερη έγκριση από τη Διοίκηση του Ομίλου, το συντονιστή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και το νομικό τμήμα.


    Facebook Twitter LinkedIn