Τοπική συναρμολόγηση που εκτελείται από εταιρεία που δεν ανήκει στην Grundfos

Τοπική συναρμολόγηση που εκτελείται από εταιρεία που δεν ανήκει στην Grundfos

Τοπική συναρμολόγηση που εκτελείται από εταιρεία που δεν ανήκει στην Grundfos - Πολιτική του Ομίλου

Συνιστά γενική πολιτική του Ομίλου η κατασκευή όλων των εξαρτημάτων και η συναρμολόγηση όλων των τελικών προϊόντων από εταιρείες της Grundfos. Ωστόσο, εάν το απαιτούν οι συνθήκες της αγοράς, η συναρμολόγηση των προϊόντων Grundfos μπορεί να ανατεθεί σε αντιπροσώπους και διανομείς μετά την πρότερη έγκριση της Διοίκησης του Ομίλου.

Όσο το δυνατόν, τα τυπικά προϊόντα πρέπει να προμηθεύονται συναρμολογημένα από ένα εργοστάσιο της Grundfos, ενώ ειδικά προϊόντα μπορεί να συναρμολογούνται τοπικά για να διασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοση.

Πριν ανατεθεί η τοπική συναρμολόγηση των προϊόντων Grundfos σε κάποιον αντιπρόσωπο ή διανομέα, θα πρέπει να επαληθευτεί ότι ο αντιπρόσωπος ή διανομέας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις που επιτρέπουν ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων, κλπ.

Όλη η συναρμολόγηση των προϊόντων της Grundfos πρέπει να εκτελείται με τη χρήση των ειδικών εργαλείων της Grundfos, εξοπλισμού και δοκιμαστικών εγκαταστάσεων που παρέχονται από την Grundfos με έξοδα του συνεργάτη και μετά από πρότερη συμφωνία.

Για τη συναρμολόγηση, η Grundfos θα θέσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, διαγράμματα και καταλόγους εξαρτημάτων στη διάθεση του συνεργάτη. Το υλικό αποτελεί ιδιοκτησία της Grundfos και προορίζεται για χρήση μόνο για τον παραπάνω σκοπό. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί στον συνεργάτη να παραδώσει το υλικό σε τρίτο μέρος. Εάν η συνεργασία με την Grundfos διακοπεί, το παραπάνω υλικό θα πρέπει να επιστραφεί.

Η Grundfos θα διαθέτει την εμπειρία της στο συνεργάτη για την λειτουργία της συναρμολόγησης. Ο συνεργάτης θα καταβάλει το ενεχόμενο κόστος, σύμφωνα με πρότερη συμφωνία.

Όλα τα συναρμολογημένα προϊόντα πρέπει να δοκιμάζονται προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες της Grundfos.

Όλες οι συμφωνίες για την τοπική συναρμολόγηση πρέπει να διενεργούνται γραπτώς και να εγκρίνονται από το νομικό τμήμα της Grundfos. Τέτοιες συμφωνίες θα περιλαμβάνουν οικονομικούς όρους, όπως την πληρωμή για τη μεταβίβαση της τεχνογνωσίας, τεκμηρίωσης και εξοπλισμού, καθώς και τη ρύθμιση των όρων αδειοδότησης, εάν υπάρχει, που αφορά σε τεχνολογία της Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn