Τεχνολογία πληροφοριών (ΙΤ)

Τεχνολογία Πληροφοριών (ΙΤ)

Τεχνολογία πληροφοριών (ΙΤ) - Πολιτική του Ομίλου

Θα υλοποιηθούν συστήματα ΙΤ για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην επιχείρηση, την παροχή πληροφοριών στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, την ενοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, την αυτοματοποίηση της διαχείρισης και για να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική ενοποίηση με πελάτες και προμηθευτές.

Η ανάπτυξη της υποδομής ΙΤ και των συστημάτων ΙΤ του Ομίλου πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις συνήθεις κατευθυντήριες γραμμές ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη εσωτερική και εξωτερική επιχειρηματική ενοποίηση.

Η στρατηγική ΙΤ του Ομίλου παραθέτει τους όρους προμήθειας, σχεδιασμού και εισαγωγής λύσεων συστημάτων σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Δεν θα επιτραπούν λύσεις ΙΤ που συνιστούν εμπόδια σε αυτή την ανάπτυξη.

Τα συστήματα του Ομίλου πρέπει να λειτουργούν με τρόπο που θα διασφαλίζει την υψηλή προσβασιμότητα, ενώ ταυτόχρονα θα αποτρέπει την ακούσια ή ανεπιθύμητη χρήση. Εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη υψηλής σταθερότητας και ασφάλειας πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς, τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη.

Το δίκτυο και τα συστήματα του Ομίλου πρέπει να αναπτυχθούν και να λειτουργούν από οργάνωση που έχει σχεδιαστεί για την εκπλήρωση των κεντρικών καθώς και των τοπικών επιχειρηματικών απαιτήσεων που είναι αναμενόμενες από τα συστήματα.

Η απόκτηση και ανάπτυξη των συστημάτων πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες λύσεις, εργαλεία και πρότυπα. Πρότυπες λύσεις πρέπει να αναζητούνται και να χρησιμοποιούνται όποτε αυτό είναι εφικτό.

Η εσωτερική ανάπτυξη συστημάτων του Ομίλου πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και να καλύπτει μόνο τομείς όπου η χρήση πρότυπων λύσεων δεν είναι εφικτή. Τα έργα ανάπτυξης πρέπει να ελέγχονται ως προς το χρόνο και το κόστος με στόχο τη λήψη της προκαθορισμένης λειτουργικότητας, σταθερότητας και ασφάλειας. Η ανάπτυξη των συστημάτων του Ομίλου πρέπει, κυρίως, να λαμβάνει χώρα κεντρικά. Η τοπική ανάπτυξη συστημάτων θα επιτραπεί μόνο σε περίπτωση που ευνοείται από ειδικές ανάγκες και πάντα υπό το συντονισμό της λειτουργίας ΙΤ του Ομίλου.

Μέσω συμβάσεων-πλαισίων στις προμήθειες, ο Όμιλος θα επιτύχει ευνοϊκούς όρους τιμής/εξυπηρέτησης σχετικά με τον υλικό εξοπλισμό, το λογισμικό και άλλες εξωτερικές προμήθειες. Όλες οι σχετιζόμενες με την ΙΤ προμήθειες πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με συμβάσεις-πλαίσια του Ομίλου, όπου υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις. Οι συμβάσεις-πλαίσια του Ομίλου πρέπει πάντα να διενεργούνται σε συνεργασία με το τμήμα Προμηθειών του Ομίλου.

Η πολιτική ΙΤ δεν καλύπτει την ανάπτυξη λογισμικού για προϊόντα ή εξοπλισμό παραγωγής.


    Facebook Twitter LinkedIn