Δήλωση Διαχειριστικών Ευθυνών της Grundfos

Σχετικά με τη συμμόρφωση με τα Αποκλεισμένα Μέρη και τον Έλεγχο των Εξαγωγών

Η παρούσα δήλωση εκδόθηκε την 20η Φεβρουαρίου 2013 από τον Πρόεδρο του Ομίλου Grundfos, Carsten Bjerg, εκ μέρους της Διοίκησης του Ομίλου.

Συνιστά πολιτική της Grundfos η συμμόρφωση με όλους τους νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διέπουν τα αποκλεισμένα μέρη (μαύρη λίστα) και την εξαγωγή προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνικών δεδομένων της Grundfos. Όλοι οι εργαζόμενοι και αξιωματούχοι, τμήματα και λειτουργίες, εγχώριες και ξένες θυγατρικές καθώς και συνδεδεμένες εταιρείες της Grundfos, εντός της σφαίρας επιρροής τους, θα διασφαλίζουν τέτοια συμμόρφωση.

Όλα τα αγαθά που διακινούνται μεταξύ εθνικών συνόρων θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους των χωρών εξαγωγής και εισαγωγής.

Καμία πώληση ή αποστολή δεν θα γίνει σε οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία που εμφανίζεται σε ισχύουσα μαύρη λίστα η οποία εκδίδεται από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από κράτη, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Οι επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης είναι πολύ σοβαρές για ολόκληρο τον Όμιλο Grundfos και μπορεί να επιβληθούν δια νόμου ποινικές ρήτρες για παραβιάσεις της νομοθεσίας ελέγχου εξαγωγών, οικονομικές κυρώσεις και κανονισμοί ιδιαίτερα εκείνοι των ΗΠΑ, και μπορεί να περιλαμβάνονται σημαντικά πρόστιμα και/ή ποινή φυλάκισης. Επιπλέον, οι παραβιάσεις θα μπορούσαν να εκθέσουν την Grundfos σε διοικητικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης προνομίων εξαγωγών.

Αδυναμία οποιουδήποτε εργαζομένου ή αξιωματούχου να συμμορφωθεί με την παρούσα δήλωση πολιτικής - όπως επίσης και με άλλες πολιτικές, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τους νόμους και τους κανονισμούς - θα θεωρηθεί σημαντική αθέτηση των υποχρεώσεων του εργαζομένου ή του αξιωματούχου έναντι της Grundfos. Τυχόν εργαζόμενος ή αξιωματούχος που ενέχεται σε τέτοια παραβίαση θα υποβληθεί σε πειθαρχικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν μέχρι και την παύση απασχόλησης.

Τυχόν εργαζόμενος που έχει την υπόνοια ότι μία συναλλαγή παραβιάζει αυτή την πολιτική θα πρέπει να αναφέρει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση αυτή την υποψία στον ανώτερό του και στον Export Control Manager του Ομίλου exportcontrol@grundfos.com. Η αναφορά μπορεί επίσης να γίνει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Grundfos σύμφωνα με τις διαδικασίες της.

Για απορίες που αφορούν αυτή την πολιτική, την εφαρμογή της σε συγκεκριμένη περίπτωση ή τη νομιμότητα μιας εξαγωγικής συναλλαγής, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Lars Brodersen, Group Export Control Manager, Τηλ. +45 87501251, exportcontrol@grundfos.com.

Σας ζητούμε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα και να μας υποστηρίξετε σε αυτή την προσπάθειά μας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η συμμόρφωση αποτελεί ευθύνη κάθε εργαζομένου και αξιωματούχου της Grundfos.

Carsten Bjerg
Πρόεδρος του Ομίλου


    Facebook Twitter LinkedIn