Οικονομικός σχεδιασμός και έλεγχος

Οικονομικός σχεδιασμός και έλεγχος

Οικονομικός σχεδιασμός και έλεγχος - Πολιτική του Ομίλου

Ο προϋπολογισμός και το σύστημα πληροφοριών του Ομίλου θα ρυθμίζονται συνεχώς για την υποστήριξη του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σε επίπεδο Ομίλου, καθώς και σε τομεακό, περιφερειακό και εταιρικό επίπεδο. Οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες του Ομίλου θα διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που αφορούν τις επιχειρηματικές λειτουργίες μπορούν να λαμβάνονται βάσει σχετικών και ορθών πληροφοριών και αναλύσεων.

Οι σημαντικές επενδύσεις πρέπει πάντα να βασίζονται σε αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και άλλες σχετικές οικονομικές αναλύσεις. Εάν είναι δυνατό, ο Όμιλος θα ανατρέχει σε αυτές τις αναλύσεις μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης.

Θα πρέπει να εκπονούνται καταστάσεις αποδοτικότητας της γραμμής προϊόντων για όλες τις εταιρείες παραγωγής και να διενεργούνται ενημερωμένοι υπολογισμοί για όλες τις κύριες γραμμές προϊόντων από τον Όμιλο.

Κατά το στρατηγικό σχεδιασμό τους, οι τομείς θα διασφαλίζουν ότι διενεργούνται οι σχετικές αναλύσεις κόστους-ωφέλειας για τις μεμονωμένες κύριες στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων αναλύσεων περιθωρίου κέρδους για τις γραμμές προϊόντων του τομέα.

Η λειτουργία δημοσιονομικού ελεγκτή θα διενεργεί, ετησίως ή όπως απαιτείται, εσωτερικό έλεγχο των διαδικασιών και των συστημάτων λογιστικής και πληροφοριών του Ομίλου.

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές του Ομίλου θα διέπονται από την αρχή των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ περί ενδοομιλικών συναλλαγών.

Κανονικά οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών θα διαπραγματεύονται μία φορά το χρόνο μεταξύ της εταιρείας αγοράς και της εταιρείας πώλησης. Μία φορά το έτος, θα πρέπει να συντάσσεται τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών για πιθανή χρήση από τις τοπικές φορολογικές αρχές.

Οι εταιρείες Grundfos θα ακολουθούν την τοπική νομοθεσία που διέπει τους ετήσιους λογαριασμούς καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ομίλου για την παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών. Σε περίπτωση που αυτά τα δύο βρίσκονται σε σύγκρουση, η εταιρεία Grundfos θα ακολουθήσει την τοπική νομοθεσία που διέπει τους ετήσιους λογαριασμούς.

Η λειτουργία δημοσιονομικού ελεγκτή του Ομίλου ευθύνεται για την εκπόνηση - τουλάχιστον ετησίως - εσωτερικού ελέγχου όλων των εταιρειών του Ομίλου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οδηγίες περί εσωτερικού ελέγχου εντός του Ομίλου Grundfos. Κατά τη διάρκεια αυτού του εσωτερικού ελέγχου, οι ελεγκτές της Grundfos Management A/S πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες εκτός των πληροφοριών μισθού και σύνταξης που σχετίζονται με το διευθύνοντα σύμβουλο ή το γενικό διευθυντή της εταιρείας.


    Facebook Twitter LinkedIn