Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία - Πολιτική του Ομίλου

Η Grundfos θα επιδιώξει μία ενεργή πολιτική επικοινωνίας που βασίζεται σε υψηλά δεοντολογικά πρότυπα. Η πολιτική επικοινωνίας αποσκοπεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των συνολικών στόχων του Ομίλου, καθώς επίσης και να ενδυναμώσει την εικόνα του Ομίλου προς τους σχετικούς ενδιαφερόμενους.

Η Grundfos θα προσπαθεί να ενημερώνει τους εργαζομένους πριν από το ευρύτερο κοινό, και να επιδεικνύει την ίδια προθυμία στην αναφορά τόσο των καλών όσο και των λιγότερο καλών νέων. Είναι πολιτική της Grundfos να μην τραβά την προσοχή μέσω αρνητικών δηλώσεων για τους ανταγωνιστές.

Ο σκοπός της εσωτερικής επικοινωνίας για τους εργαζομένους σε κάθε επίπεδο είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή παροχή κινήτρων, αίσθηση συνοχής και κατανόησης των στόχων και των δραστηριοτήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του εκάστοτε εργαζομένου. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σύντομες, σαφείς και ακριβείς και να δίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, και να περιορίζονται μόνο από επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, προσωπικά ζητήματα ή παρόμοιους παράγοντες.

Ο σκοπός της εξωτερικής επικοινωνίας είναι να ενδυναμώσει την εντύπωση του ευρύτερου κοινού για τον Όμιλο, ως ένα δυναμικό και αξιόπιστο εταίρο και εργοδότη καθώς επίσης και υπεύθυνο πολίτη. Η Grundfos θέλει ο κόσμος να γνωρίζει τις πεποιθήσεις και τις δράσεις της. Η ενεργή, εξωτερική πληροφόρηση προορίζεται να επιτρέψει στον Όμιλο τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τους δικούς του όρους σε κρίσιμα ζητήματα.

Το όραμα της Grundfos για την αναγνώρισή της ως ηγέτη κατασκευαστή αντλιών υψηλής ποιότητας ισχύει επίσης και στη στάση του Ομίλου απέναντι στην γραπτή επικοινωνία. Συνεπώς η υψηλή ποιότητα συνιστά το μόνο αποδεκτό επίπεδο γλώσσας και επικοινωνίας.


    Facebook Twitter LinkedIn