Γενική επιχειρηματική ιδέα

Γενική επιχειρηματική ιδέα

Γενική επιχειρηματική ιδέα - Πολιτική του Ομίλου

Ο Όμιλος θα διατηρήσει και θα επεκτείνει τη θέση του ως πρωτοπόρου στην έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση αντλιών, συστημάτων άντλησης, ηλεκτροκινητήρων και εξοπλισμού για τη μεταφορά υγρών και κυρίως νερού.

Ταυτόχρονα με αλλαγές στις μελλοντικές απαιτήσεις, ο Όμιλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που διαθέτει για έρευνα και ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση άλλων βιομηχανικών προϊόντων.

Ο Όμιλος θα εκτελεί τις δραστηριότητές του βάσει μακροχρόνιου προγραμματισμού που περιλαμβάνει γενικούς στόχους και αντικείμενα, πολιτικές και στρατηγικές.

Ο Όμιλος θα επεκτείνει τις δραστηριότητές του πάνω σε μία υγιή οικονομική βάση, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη σωστή και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση πελατών, έτσι ώστε τα προϊόντα να μην συνεισφέρουν απλώς στην εξέλιξη του Ομίλου αλλά και να ωφελούν τις κοινότητες στις οποίες λειτουργούν εταιρείες Grundfos και πωλούνται προϊόντα Grundfos.

Κάθε εταιρεία εντός του Ομίλου θα προσαρμόζει την ανάπτυξή της στο δυναμικό της τοπικής κοινότητας. Οι σχέσεις του Ομίλου με τους εργαζομένους του, τους επιχειρηματικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους θα βασίζονται σε αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας.

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων θα βασίζεται σε ενδελεχώς δοκιμασμένους σχεδιασμούς και στη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων υλικών. Ο ανοξείδωτος χάλυβας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της Grundfos και πρέπει να χρησιμοποιείται ως μηχανολογικό υλικό στο βαθμό που η χρήση του δικαιώνεται από τεχνικής και οικονομικής άποψης.

Ο Όμιλος θα στοχεύσει στην επίτευξη υψηλού βαθμού προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή και στην επίτευξη υψηλού βαθμού αυτοματισμού μέσα από τη μαζική και την εν σειρά παραγωγή. Οι σειρές των προϊόντων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες ώστε να καταστήσουν τη μελλοντική σταθερότητα του Ομίλου ανεξάρτητη από τις δυνατότητες πώλησης ενός μεμονωμένου προϊόντος, αλλά όχι τόσο μεγάλες που να μην επιτρέψουν τη διατήρηση της αποδοτικότητας μέσα από τη βελτιστοποίηση του αριθμού των προϊόντων.

Ο Όμιλος θα ιδρύσει πλήρως εξαρτώμενες εταιρείες Grundfos σε όλες τις αγορές που θεωρούνται εμπορικά ευνοϊκές και όπου η τοπική νομοθεσία επιτρέπει την ίδρυση τέτοιων εταιρειών. Σε αγορές όπου η νομοθεσία απαιτεί τη συμμετοχή ενός τοπικού εταίρου, μπορεί να ιδρυθούν κοινοπραξίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Grundfos θα πρέπει να διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή, όποτε αυτό είναι δυνατόν.

Σε αγορές όπου η ίδρυση μίας εταιρείας Grundfos δεν είναι εμπορικά ελκυστική, η Grundfos θα συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με διάφορους τοπικούς διανομείς για την αντιπροσώπευση της Grundfos.

Οι μεμονωμένες εταιρείες Grundfos θα είναι ελεύθερες και ανεξάρτητες στις καθημερινές τους εργασίες, αλλά θα συμμορφώνονται με τα συνολικά συμφέροντα του Ομίλου.

Ο Όμιλος πρέπει να παραμείνει από κάθε άποψη οικονομικά ανεξάρτητος από άλλες εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα.

Η υψηλή κερδοφορία δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά ένα μέσο για τη συνέχιση της ανάπτυξης του Ομίλου.


    Facebook Twitter LinkedIn