Πολιτική Περιβάλλοντος Grundfos Ελλάς ΑΕΒΕ

Enviromantel Policy

Δεσμεύσεις της Διοίκησης της GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ (GPH)
Απόλυτη τήρηση των νομίμων υποχρεώσεων και του περιβάλλοντος

Πλήρης τήρηση των υποχρεώσεων βάσει του Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

Πλήρης ευθυγράμμιση με την Περιβαλλοντική Πολιτική του Grundfos Group

Στόχοι της GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ (GPH)

Νόμιμες Υποχρεώσεις

Να τηρεί απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της

Υποχρεώσεις βάσει ISO 14001

Να φροντίζει για τη λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 (Περιβαλλοντική Διαχείριση)

Να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρείας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων περιβαλλοντικών στόχων / δεικτών

Να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της

Να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΠΔ

Υποχρεώσεις βάσει της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Grundfos Group

Nα βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να προλαμβάνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος

Να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του

Να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης του

Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της κατά το δυνατό μειωμένης χρήσης φυσικών πόρων και ανακύκλωσης αυτών

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πελατών και συνεργατών τη

Αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δραστηριοτήτων της

Συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών

Συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς

Ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών.


    Facebook Twitter LinkedIn