Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού - Πολιτική του Ομίλου

Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου βασίζεται στην πεποίθηση ότι, δεδομένης της επίτευξης των κατάλληλων συνθηκών, οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να αναλαμβάνουν ευθύνες και να ενεργούν με υπεύθυνο τρόπο σύμφωνα με τις βασικές αξίες του Ομίλου.

Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα και το καθήκον να εφιστά την προσοχή σε καταστάσεις που κατά τη γνώμη του είναι αλόγιστες ή επιβλαβείς για τον Όμιλο.

Η οργανωτική δομή της Grundfos θα ενθαρρύνει τη συνεργασία εντός της οργάνωσης με στόχο την αποτελεσματική διεκπεραίωση των διαφόρων εργασιών. Κατά το δυνατόν, η εργασία θα πρέπει να οργανώνεται σε αυτο-κατευθυνόμενες ομάδες οπουδήποτε αυτό ενισχύει την ικανοποίηση πελατών και εργαζομένων καθώς και την παραγωγικότητα.

Σε όλους τους τομείς, ο στόχος του Ομίλου θα είναι η επίτευξη ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, ελκυστικού τόσο στους υπάρχοντες όσο και στους μελλοντικούς εργαζομένους, που τους ενθαρρύνει να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και τους προσφέρει ικανοποίηση και ευεξία από την εργασία τους. Η Grundfos έχει συνείδηση της κοινωνικής της ευθύνης και γι' αυτό προβαίνει σε προσλήψεις ατόμων με ειδικούς όρους απασχόλησης.

Κάθε θέση πρέπει να καταλαμβάνεται από τον πλέον κατάλληλο υποψήφιο. Οι υπάρχοντες εργαζόμενοι προτιμώνται εάν έχουν τα ίδια προσόντα με τους εξωτερικούς υποψήφιους. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι νέοι εργαζόμενοι μπορούν να ταυτιστούν με τις βασικές αξίες της Grundfos.

Ο Όμιλος θα ανταμείβει τους αφοσιωμένους, υπεύθυνους και ικανούς εργαζομένους τόσο με επαγγελματικές όσο και με προσωπικές ευκαιρίες εξέλιξης. Η κυκλική εργασία (job rotation) θα χρησιμοποιηθεί ως ενεργό μέσο στην ανάπτυξη του εργαζομένου καθώς και της Grundfos.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων του Ομίλου θα διασφαλίσει ότι η επιμόρφωση και η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι δεν τους βοηθά απλώς να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της παρούσας θέσης αλλά και να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μελλοντικές απαιτήσεις.

Βασική στάση του Ομίλου είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις μεμονωμένες εταιρείες έχουν ίση μεταχείριση, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής και θρησκείας, για να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, συνθήκες απασχόλησης, εκπαίδευσης και προαγωγής.

Η αμοιβή των εργαζομένων είναι σταθερή και προσαρμόζεται βάσει της σχετικής αγοράς και των επιπέδων ικανότητας. Ο Όμιλος στοχεύει σε ένα ευέλικτο σύστημα αμοιβής που ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες, τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα.

Όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν μία ετήσια συνέντευξη ανάπτυξης εργαζομένου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος και ο αμέσως ανώτερός του θα αξιολογούν από κοινού τα επιτεύγματα του εργαζομένου και θα συζητούν τους στόχους του ερχόμενου έτους, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αμοιβή.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η επίλυση διαφωνιών καθώς και η έξοδος από την υπηρεσία θα γίνεται με αξιοπρεπή τρόπο.


    Facebook Twitter LinkedIn